ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(„Tájékoztató”)

Jelen Tájékoztató a Petralux Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9., cégjegyzékszáma: 01-09-167740 a továbbiakban: „Petralux Kft.” vagy „Adatkezelő”) által végzendő személyes adatkezelésekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A személyes adatok kezelése során Adatkezelő mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az EU általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) rendelkezéseinek maradéktalan betartásával jár el. Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, hogy biztosítsa az Adatszolgáltatók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

I. Adatkezeléssel érintett személyek

A Petralux Kft. síremlékekre elektromos örökmécsesek telepítését és üzemeltetését (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) végzi. A jelen Tájékoztató tárgyát képező adatkezeléssel érintett személyek a Petralux Kft. vonatkozásában a Petralux Kft. szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek, akikkel, mint a Szolgáltatás megrendelőivel szerződést köt (továbbiakban: „Adatszolgáltató”).

II. Adatkezelésre, adatfeldolgozásra jogosultak

Az Adatszolgáltató személyes adatainak szabályszerű kezeléséért felelős:

Petralux Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9., cégjegyzékszáma: 01-09-167740), aki Adatkezelőként a III. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében jogosult kezelni az Adatszolgáltató adatait.

III. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, a kezelt személyes adatok köre

1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatszolgáltató adatainak kezelése Szerződés teljesítése érdekében történik (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján), ugyanis a Szolgáltatás megrendelése, megvásárlása esetén az Adatszolgáltató és az Adatkezelő között szerződés jön létre, amelynek teljesítése érdekében az Adatkezelő jogosult kezeli az Adatszolgáltató mint megrendelő személyes adatait, azaz a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. A Szerződéssel kapcsolatos személyes adatok közül a nevet és a címet az Adatkezelő továbbá a jogi (pl. adójogi) kötelezettségek teljesítése érdekében saját belső adatbázisaiban tárolja, feldolgozza és az adatbázisaiban 6 (hat) évig megőrzi és kezeli a vonatkozó magyar jogszabályok és a GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja rendelkezéseinek megfelelően.

Az adatkezelésre vonatkozó uniós szabályok értelmében a személyes adatok kezelése általában az alábbi jogalapok esetében lehetséges:

 • Adatszolgáltató hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez;
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Adatszolgáltató az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Adatszolgáltató kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • Az adatkezelés a Petralux Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • Az adatkezelés az Adatszolgáltató vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • Az adatkezelés közérdekű vagy a Petralux Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • Az adatkezelés a Petralux Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Adatszolgáltató olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Adatszolgáltató gyermek;
 • Más alkalmazható adatkezelési jogalap, különösen a tagállami jogszabályok által meghatározott rendelkezések alapján;

2. Az adatkezelés célja

A Petralux Kft. az Adatszolgáltató adatait az alábbi céllal jogosult kezelni:

   2.1. az Adatszolgáltató azonosítása, a Szolgáltatás megrendelésének rögzítése,
   2.2. az Adatszolgáltató számára a Szolgáltatás éves díjának kiszámlázása, és az ennek érdekében történő kapcsolatfelvétel személyesen, telefonon, levélben, e-mailen, sms-ben
   2.3. a Szerződés teljesítése során az Adatszolgáltatóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás személyesen, telefonon, levélben, e-mailen, sms-ben
   2.4. jogi kötelezettség teljesítése érdekében az Adatszolgáltató nevét és címét tartalmazó szerződés valamint a számlák és csekkek megőrzése, szükség szerinti felhasználása.

3. Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozók olyan a Petralux Kft. által igénybe vehető harmadik személyek, (külsős) szolgáltatók, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak a Petralux Kft. részére, így például informatikai támogatást nyújtó szolgáltatók. Ezen szolgáltatások nyújtása során ezen harmadik személy (ún. külsős) szolgáltatók az adatszolgáltató személyes adataihoz hozzáférhetnek és/vagy azokat kezelhetik. Jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez a Petralux Kft. az alább megnevezett szolgáltatókat veszi igénybe adatfeldolgozóként, akik az ott megjelölt céllal kezelhetik az adatszolgáltató személyes adatait. Az adatszolgáltató személyes adatai biztonsága és védelmének biztosítása érdekében e külsős szolgáltatókkal a Petralux Kft. olyan szerződést köt, amely biztosítja azt, hogy az adatszolgáltató adatainak védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és alkalmazzanak:

Az Adatfelkezelő által jelenleg igénybe vett Adatfeldolgozók a következők:

Cégnév Cím Tevékenység jellege
Csekk Expressz Kft. 1162 Budapest, Jávorfa u. 137. díjbekérő levelek és csekkek nyomtatása
Espa Door Kft. 1223 Budapest, Bibic u. 1. informatikai támogatás nyújtása
Profi- Mérleg Kft. 1106 Budapest, Váltó u.10/a. könyvelési feladatok ellátása

4. A kezelt adatok köre

Az Adatszolgáltató neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.

5. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a Petralux Kft. csupán addig kezeli, ameddig arra kötelezettségei teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, amennyi szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat megszerezte. Amennyiben azokra már nincs szükség, a személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre kerülnek, vagy megfelelő módon anonimizálva lesznek.

A Petralux Kft. a szerződés vonatkozásában az adatokat, valamint magát a szerződést az adójogi jogszabályokra tekintettel 6 évig, a számlát, csekket – szintén az adójogi jogszabályokra tekintettel – 8 évig kezeli.

IV. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelés vonatkozásában a magánszemélyek, így az Adatszolgáltató is, a következő jogokkal rendelkeznek:

 • a rávonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni;
  [folyamatban lévő adatkezelés esetén az érintett hozzáférést kaphat az adatkezelés céljáról, személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, a tárolás tervezett időtartamáról, helyesbítésről, törlésről, kezelés korlátozásáról, panasz benyújtásának jogáról, adatok forrásáról, automatizált döntéshozatal tényéről, adattovábbítás esetén annak garanciáiról. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogokat.]
 • a személyes adatai helyesbítését kérni;
  [kérés alapján kötelezettsége a Petralux Kft-nek kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészíteni a hiányos személyes adatokat.]
 • a személyes adatai törlését kérni;
  [„az elfeledtetéshez való jog”, késedelem nélkül köteles törölni az adatkezelő az érintett adatait, ha a) azokra már nincs szükség b) visszavonja az érintett a hozzájárulást és nincs más jogalapja c) tiltakozik az érintett az adatkezelés ellen d) jogellenes adatkezelés e) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges]
 • a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
  [kérheti az érintett, ha a) vitatott az adatkezelés pontosága, b) jogellenes az adatkezelés, de ellenzi az adatok törlését, c) az érintett számára szükségesek az adatok bár az adatkezelőnek nincs szüksége rá, d) adatkezelés elleni tiltakozás esetén, amig az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget képeznek az érintett jogos indokaival szemben. Ilyen esetekben az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatja fel a Petralux Kft.]
 • adathordozhatóság biztosítását kérni;
  [A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel rendelkezik az adatkezelő, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik entitásnak továbbítsák anélkül, hogy ebben az adatkezelő meggátolná őket.]
 • tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást);
 • tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).

Az Adatszolgáltató kérelmében benyújtása esetén követendő eljárásrend:

Az Adatszolgáltató a jogai gyakorlása érdekében a petraluxkft@gmail.com email címre küldött levelében, vagy írásban a Petralux Kft. fenti postacímére küldött postai küldemény útján fordulhat az adatkezelőhöz.

A Petralux Kft. a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül (minden esetben a kérelem beérkezésének napjával megegyező dátumú napon; amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző utolsó munkanapon) tájékoztatja az Adatszolgáltatót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Petralux Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Adatszolgáltatót.

Ha az Adatszolgáltató elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Adatszolgáltató azt másként kéri. Az Adatszolgáltató részére a kért információkat és a tájékoztatást, valamint intézkedést elsősorban díjmentesen kell biztosítani.

Ha a Petralux Kft.-nek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Petralux Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatszolgáltató kérésére a Petralux Kft. tájékoztatja e címzettekről.

Ha a Petralux Kft. nem tesz intézkedéseket az Adatszolgáltató kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Adatszolgáltatót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Adatszolgáltató panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatszolgáltató kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Petralux Kft., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre vagy észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a Kérelem alapján történő intézkedést. A Kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Petralux Kft.-t terheli.

Amennyiben az Adatszolgáltató megítélése szerint a Petralux Kft. adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, vagy a Petralux Kft. megsértette az Adatszolgáltató jogait, a jogsértéstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Adatszolgáltató választása szerint – az Adatszolgáltató lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Továbbá a hatóságnál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

V. Egyes fogalmak magyarázata

 • 1. adatkezelő:

  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • 2. adatkezelés:

  a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • 3. adatfeldolgozás:

  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • 4. személyes adat:

  azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • 5. egészségügyi adat:

  egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Lezárva: Budapest, 2018.11.15.