ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(„Tájékoztató”)

Jelen Tájékoztató a Petralux Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9., cégjegyzékszáma: 01-09-167740 a továbbiakban: „Petralux Kft.” vagy „Adatkezelő”) által végzendő személyes adatkezelésekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A személyes adatok kezelése során Adatkezelő mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az EU általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) rendelkezéseinek maradéktalan betartásával jár el. Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, hogy biztosítsa az Adatszolgáltatók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

I. Adatkezeléssel érintett személyek

A Petralux Kft. síremlékekre elektromos örökmécsesek telepítését és üzemeltetését (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) végzi. A jelen Tájékoztató tárgyát képező adatkezeléssel érintett személyek a Petralux Kft. vonatkozásában a Petralux Kft. szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek, akikkel, mint a Szolgáltatás megrendelőivel szerződést köt (továbbiakban: „Adatszolgáltató”).

II. Adatkezelésre, adatfeldolgozásra jogosultak

Az Adatszolgáltató személyes adatainak szabályszerű kezeléséért felelős:

Petralux Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9., cégjegyzékszáma: 01-09-167740), aki Adatkezelőként a III. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében jogosult kezelni az Adatszolgáltató adatait.

III. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, a kezelt személyes adatok köre

1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatszolgáltató adatainak kezelése Szerződés teljesítése érdekében történik (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján), ugyanis a Szolgáltatás megrendelése, megvásárlása esetén az Adatszolgáltató és az Adatkezelő között szerződés jön létre, amelynek teljesítése érdekében az Adatkezelő jogosult kezeli az Adatszolgáltató mint megrendelő személyes adatait, azaz a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. A Szerződéssel kapcsolatos személyes adatok közül a nevet és a címet az Adatkezelő továbbá a jogi (pl. adójogi) kötelezettségek teljesítése érdekében saját belső adatbázisaiban tárolja, feldolgozza és az adatbázisaiban 6 (hat) évig megőrzi és kezeli a vonatkozó magyar jogszabályok és a GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja rendelkezéseinek megfelelően.

Az adatkezelésre vonatkozó uniós szabályok értelmében a személyes adatok kezelése általában az alábbi jogalapok esetében lehetséges:

2. Az adatkezelés célja

A Petralux Kft. az Adatszolgáltató adatait az alábbi céllal jogosult kezelni:

3. Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozók olyan a Petralux Kft. által igénybe vehető harmadik személyek, (külsős) szolgáltatók, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak a Petralux Kft. részére, így például informatikai támogatást nyújtó szolgáltatók. Ezen szolgáltatások nyújtása során ezen harmadik személy (ún. külsős) szolgáltatók az adatszolgáltató személyes adataihoz hozzáférhetnek és/vagy azokat kezelhetik. Jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez a Petralux Kft. az alább megnevezett szolgáltatókat veszi igénybe adatfeldolgozóként, akik az ott megjelölt céllal kezelhetik az adatszolgáltató személyes adatait. Az adatszolgáltató személyes adatai biztonsága és védelmének biztosítása érdekében e külsős szolgáltatókkal a Petralux Kft. olyan szerződést köt, amely biztosítja azt, hogy az adatszolgáltató adatainak védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és alkalmazzanak:

Az Adatfelkezelő által jelenleg igénybe vett Adatfeldolgozók a következők:

Cégnév Cím Tevékenység jellege
Csekk Expressz Kft. 1162 Budapest, Jávorfa u. 137. díjbekérő levelek és csekkek nyomtatása
Espa Door Kft. 1223 Budapest, Bibic u. 1. informatikai támogatás nyújtása
Profi- Mérleg Kft. 1106 Budapest, Váltó u.10/a. könyvelési feladatok ellátása

4. A kezelt adatok köre

Az Adatszolgáltató neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.

5. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a Petralux Kft. csupán addig kezeli, ameddig arra kötelezettségei teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, amennyi szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat megszerezte. Amennyiben azokra már nincs szükség, a személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre kerülnek, vagy megfelelő módon anonimizálva lesznek.

A Petralux Kft. a szerződés vonatkozásában az adatokat, valamint magát a szerződést az adójogi jogszabályokra tekintettel 6 évig, a számlát, csekket – szintén az adójogi jogszabályokra tekintettel – 8 évig kezeli.

IV. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelés vonatkozásában a magánszemélyek, így az Adatszolgáltató is, a következő jogokkal rendelkeznek:

Az Adatszolgáltató kérelmében benyújtása esetén követendő eljárásrend:

Az Adatszolgáltató a jogai gyakorlása érdekében a petraluxkft@gmail.com email címre küldött levelében, vagy írásban a Petralux Kft. fenti postacímére küldött postai küldemény útján fordulhat az adatkezelőhöz.

A Petralux Kft. a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül (minden esetben a kérelem beérkezésének napjával megegyező dátumú napon; amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző utolsó munkanapon) tájékoztatja az Adatszolgáltatót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Petralux Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Adatszolgáltatót.

Ha az Adatszolgáltató elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Adatszolgáltató azt másként kéri. Az Adatszolgáltató részére a kért információkat és a tájékoztatást, valamint intézkedést elsősorban díjmentesen kell biztosítani.

Ha a Petralux Kft.-nek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Petralux Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatszolgáltató kérésére a Petralux Kft. tájékoztatja e címzettekről.

Ha a Petralux Kft. nem tesz intézkedéseket az Adatszolgáltató kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Adatszolgáltatót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Adatszolgáltató panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatszolgáltató kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Petralux Kft., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre vagy észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a Kérelem alapján történő intézkedést. A Kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Petralux Kft.-t terheli.

Amennyiben az Adatszolgáltató megítélése szerint a Petralux Kft. adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, vagy a Petralux Kft. megsértette az Adatszolgáltató jogait, a jogsértéstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Adatszolgáltató választása szerint – az Adatszolgáltató lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Továbbá a hatóságnál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

V. Egyes fogalmak magyarázata

Lezárva: Budapest, 2018.11.15.